LENZ PIN TUCK SHIRT(BLACK)
LENZ PIN TUCK SHIRT(BLACK)
LENZ PIN TUCK SHIRT(BLACK)
LENZ PIN TUCK SHIRT(BLACK)
LENZ PIN TUCK SHIRT(BLACK)
LENZ PIN TUCK SHIRT(BLACK)
LENZ PIN TUCK SHIRT(BLACK)
LENZ PIN TUCK SHIRT(BLACK)
LENZ PIN TUCK SHIRT(BLACK)
LENZ PIN TUCK SHIRT(BLACK)
LENZ PIN TUCK SHIRT(BLACK)
LENZ PIN TUCK SHIRT(BLACK)
LENZ PIN TUCK SHIRT(BLACK)
LENZ PIN TUCK SHIRT(BLACK)
LENZ PIN TUCK SHIRT(BLACK)
LENZ PIN TUCK SHIRT(BLACK)
LENZ PIN TUCK SHIRT(BLACK)
LENZ PIN TUCK SHIRT(BLACK)
LENZ PIN TUCK SHIRT(BLACK)
LENZ PIN TUCK SHIRT(BLACK)
LENZ PIN TUCK SHIRT(BLACK)
LENZ PIN TUCK SHIRT(BLACK)
LENZ PIN TUCK SHIRT(BLACK)
LENZ PIN TUCK SHIRT(BLACK)
LENZ PIN TUCK SHIRT(BLACK)
LENZ PIN TUCK SHIRT(BLACK)
LENZ PIN TUCK SHIRT(BLACK)
LENZ PIN TUCK SHIRT(BLACK)
LENZ PIN TUCK SHIRT(BLACK)
LENZ PIN TUCK SHIRT(BLACK)
LENZ PIN TUCK SHIRT(BLACK)
LENZ PIN TUCK SHIRT(BLACK)
LENZ PIN TUCK SHIRT(BLACK)
$232.00

LENZ PIN TUCK SHIRT(BLACK)

정력이 들어간 셔츠.

얇은 코튼 투명 함이 아름다운 1 벌입니다.

간단하게 보이지만, 만들어지고 아이템이되고 있습니다.

전후 어디라도 착용 할 수있는 타입으로 블랙이 전 화이트가 뒤를 착용하고 있습니다.

 

↓ 자세한 내용은이 블로그에서 ↓

돋보이는 옷COLOR : BLACK


크기 : 1
총길이 : 73cm
회장 길이 : 78cm


착용 직원 : 158cm (사이즈 1 착용)

착용 직원 : 165cm (사이즈 1 착용)


MATERIAL :면 100 %